IEVA

Pardubický kraj si dlouhodobě uvědomuje nutnost řešení aktuálních otázek životního prostředí zejména s ohledem na projevy hydrometeorologických extrémů. Subjektům, zejména obcím, na území kraje je poskytována podpora na nejrůznější projekty. Postupem času však vyvstala potřeba komplexnějšího přístupu. Projevy výrazného sucha od roku 2017 hledání fungující cesty uspíšily. Nejvhodnějším řešením se ukázalo zřízení samostatné jednotky, která by pod hlavičkou Kraje řešila otázky životního prostředí v nejširším slova smyslu.

Dne 11. září 2018 byl oficiálně Pardubickým krajem založen Institut environmentálních výzkumů a aplikací, zapsaný ústav, zkráceně IEVA. Jedná se o flexibilní a štíhlou organizaci, která naplňuje stanovené cíle, zejména pak koncepci ReSAO

IEVA má následující organizační schéma

Správní rada – je řídící složkou organizace
Předseda správní rady – zastupuje správní radu při interních i externích jednáních
Revizor – kontroluje hospodaření organizace ve vztahu k nakládání s prostředky
Ředitel – je výkonnou složkou řízení, je hlavním komunikačním zástupcem Institutu

Více v sekci kontakty

IEVA má úzké vazby na radního Pardubického kraje pro venkov, životní prostředí a zemědělství a na Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu.

Hlavní činnosti IEVA jsou

 • výzkum složek krajinné sféry
 • celková analytická činnost, geografické analýzy    
 • návrh koncepce i konkrétních opatření pro adaptaci území Pardubického kraje na změnu klimatu
 • zajišťování metodické podpory veřejných institucí z hlediska dopadů klimatických změn a návrhů adaptačních opatření    
 • podpora aktivního a zodpovědného přístupu odborné i laické veřejnosti k životnímu prostředí
 • prosazování trvale udržitelného využívání krajiny
 • organizace seminářů, workshopů a zajištění publicity řešené problematiky, osvěta
 • zajišťování odborné, metodické, organizační a finanční pomoci pro projekty, které jsou v souladu s filosofií a posláním IEVA

Financování těchto činností probíhá pomocí příspěvků od Pardubického kraje a také prostřednictvím fundraisingu z vnějších zdrojů

Více informací se dozvíte v našem informačním letáku.

Výpis z rejstříku

IEVA je připraven poskytnout odbornou, technickou i finanční podporu při přípravě adaptačních opatření na území Pardubického kraje. Celý proces se ale nejde bez VÁS, správců, uživatelů a vlastníků území. 

V čem nás můžete podpořit?

 • Poskytnout součinnost při projednávání navrhovaných opatření
 • Implementovat opatření do koncepčních a plánovacích dokumentací
 • Poskytnutí obecních pozemků pro realizaci opatření
 • Stát se nositelem opatření

Oslovily Vás tyto informace? Obraťte se na nás.