Dotační podpora Pardubického kraje

Pardubický kraj podporuje adaptační opatření. Na konci roku 2021 byl schválen rozpočet kraje, který v kapitole „Životní prostředí“ počítá s podporou PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ na adaptační opatření. Podporována budou opatření na optimalizaci krajiny v nejširším slova smyslu, například zadržování vody v krajině (revitalizace, mokřady, průlehy), protierozní opatření, vegetační úpravy a podobně.

Dotační program běží formou individuálních žádostí. To znamená, že žadatel volnou formou popíše účel požadované podpory, rada kraje jej posoudí a následně projektu udělí či neudělí dotaci. Procentuální výše podpory není paušálně stanovena, ale bude vždy pokrývat větší polovinu nákladů. 

Žadatel by měl v žádosti mimo jiné popsat, jakým způsobem se projekt bude podílet na adaptaci Pardubického kraje na změnu klimatu. V rámci vyhodnocení žádostí bude u projektu posuzována návaznost na koncepci ReSAO (schválená koncepce kraje adaptace na změnu klimatu). Potenciální žadatelé se taktéž mohou inspirovat již zpracovanými materiály publikovanými na www.i-eva.cz.

Žádosti je možno podávat do října 2022 na Odbor životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje k rukám vedoucího odboru Ing. Martina Vlasáka. Na tomtéž místě je možno žádosti předem konzultovat.

https://www.pardubickykraj.cz/odbor-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Martin Vlasák
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
Telefon: 466 026 350
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz