Příklady dobré praxe

Voda v lesních porostech


Společnost Městské lesy Chrudim s.r.o., byla založena za účelem obhospodařování a správy lesů náležící městu Chrudim o celkové rozloze cca 454,25 ha. V roce 2004 byla část této plochy převedena na tzv. lesy zvláštního určení – lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí.

V posledních letech se na nepříznivém stavu lesních porostů podílí nedostatek vláhy, který je klíčový pro zdravé fungování lesního ekosystému. Sucho posledních let nahrává kůrovci, který ve velkém porosty likviduje.

Úkolem bylo přijmout taková opatření, která by v lesích déle zadržela srážkovou vodu. Zvoleno bylo jednoduché a finančně nenáročné řešení. Městské lesy Chrudim s.r.o. obnovily více než tří desítky lesních tůní. Ty mají zadržet vodu v krajině. Tůňky jsou vybudované na melioračních příkopech, kterými se naši předci naopak snažili lesy odvodnit. Situace byla tehdy dočista jiná, potýkali se s podmáčenými porosty, ve kterých bylo možné hospodařit jen obtížně. My jsme postaveni před opačný problém. Celkem vzniklo 33 tůní, a to ve třech etapách. Drobné tůně jsou jen malým zásahem v lesní krajině, přesto mají velký vodohospodářský význam. Některé tůně udrží vodu celý rok, jiné budou vysychat a naplní se po větších deštích. Obnova jezírek nebyla nákladná, stačilo ve vybraných lokalitách bagrem prohloubit a rozšířit odvodňovací kanály a vytvořit hrázky s přepadem. Městské lesy vyšla jedna tůňka na necelé 3.000,- Kč.