Seminář pro prioritní oblast Svitava – Javorník

Dne 24. 04. 2023 se v krásné budově Městského úřadu ve Svitavách uskutečnil seminář pro prioritní oblast Svitava – Javorník. Úvodního slova se chopil inženýr Petr Šilar, který krátce představil počátky projektu ReSAO a popsal akce, které se za pomocí IEVA realizují nebo již zrealizovaly. Následovalo krátké slovo od hlavního strategického partnera, kterým je město Svitavy. 

To dlouhodobě cílí na zajištění dobré kvality i kvantity vody v nádrži Rosnička, která je důležitým rekreačním zázemím Svitav. V území se ukazují dopady extremity klimatu, které se prokazatelně projevují snosem splavenin a živin do nádrže. Zároveň byly identifikovány lokality, které nejvíce k těmto problémům přispívají. Pro obec Javorník byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy. Bohužel jejich využitelnost pro návrh adaptačních opatření je velmi omezená.

Jako první byla představena „Revitalizace pramenného úseku řeky Svitavy“, kdy hlavní ideou je revitalizace Svitavy novým korytem, zasypání stávajícího koryta materiálem z přilehlých valů a s vytvoření mokřadních prvků v nivě. Nositelem tohoto opatření bude dále Město Svitavy. Jako další bylo představeno opatření „Revitalizace dolního úseku Javornického potoka (IDVT 10196151)“. Jedná se o revitalizaci Javornického potoka novým korytem s eliminací plošného odvodnění. Nositelem je Povodí Moravy, s.p., opatření je dále připravováno v rámci nositele. Rovněž další opatření, konkrétně „Revitalizace středního úseku Javornického potoka (IDVT 10196151)“, které je zaměřeno na podporu renaturace ve stávajícím korytě se zrušením stávajícího koryta vedeného jako HOZ společně s krajinářskými úpravami, bude dále řešit Povodí Moravy s.p. v součinnosti se Státním pozemkovým úřadem, jelikož nejvhodnější řešení pro realizaci opatření je zahájení JPÚ (jednoduchých pozemkových úprav). Poslední opatření a to „Opatření na retenci vod v horní části povodí Javornického potoka“, které je navrženo jako kombinace suché nádrže, zasakovacích a svodných průlehů společně s eliminací odvodnění bude rovněž řešeno v rámci JPÚ.

Závěrem bylo zkonstatováno, že v prioritní oblasti se našli velice silní nositelé opatření, a je zde proto velká šance opatření dotáhnout k realizaci. Zde byla akcentována potřeba zapojení samosprávy i široké veřejnosti do přípravy adaptačních opatření.