Protipovodňová opatření na Řepnickém potoce. Už stavíme!

Na podzim 2022 začaly práce na protipovodňové ochraně Štěnce, která je první stavební akcí, kde IEVA zajišťuje financování a technický dozor investora. Stavba bude sloužit k ochraně místní části Štěnec v obci Jenišovice na Chrudimsku, která na ochranu před povodněmi čekala už delší dobu.

Princip opatření je přitom jednoduchý. Na Řepnickém potoce asi 500 metrů nad obcí bude vybudován rozdělovací objekt. Ten směrem k obci pustí maximálně takový průtok vody, který bezpečně projde zatrubněním ve Štěnci. Zbývající průtok bude směřovat přes Štěnecký rybník a obci se tak zcela vyhne. Od Štěneckého rybníka může povodeň pokračovat a rozlít se do široké nivy v prostoru mezi ním a zástavbou Jenišovic. Tím může dojít k dalšímu zpomalení toku a retenci vody v území.

Součástí stavby je kromě samotného rozdělovacího objektu také otevřené odlehčovací koryto směřující do Štěneckého rybníka, které nahradí stávající zatrubnění, a betonový propustek v místě křížení s polní cestou.

Akce byla investorsky převzata od státního podniku Lesy ČR. Ten nechal vypracovat projekt, který získal v roce 2018 stavební povolení, na realizaci se však nedařilo získat finanční prostředky. V roce 2020 bylo opatření zařazeno v rámci prioritní oblasti Novohradka do Regionální strategie adaptačních opatření (ReSAO) a poté IEVA získala na akci finanční podporu prostřednictvím Norských fondů z výzvy Bergen. Iniciativu tak převzal Pardubický kraj a prostřednictvím IEVA se stal investorem akce. Staveniště bylo předáno v listopadu 2022 a bezprostředně poté zhotovitel, firma PP Group s.r.o., zahájil práce. Podle předpokladů by měla být stavba hotová kolem poloviny roku 2023. Její realizace vyjde na 6,8 milionu korun včetně DPH.