Výsledky ankety

Pardubický kraj nás zajímá. V první polovině listopadu 2021 spustil Pardubický kraj internetové dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit vůli obcí podílet se na realizaci adaptačních opatření. Odkaz na anketu byl prostřednictvím e-mailu rozeslán na všechny obce Pardubického kraje. Respondenti měli mimo jiné odpovídat na otázky týkající se percepce krajiny a jejího managementu. Dále vybírali sympatičtější fotografii z dvojice znázorňující podobný jev. V poslední části mohli volnou formou odpovídat na otázky týkající se spolupráce se zemědělci či připravenosti vlastních projektů. 

V požadovaném termínu dotazník vyplnilo celkem 119 obcí, tj. 26 % všech obcí v kraji. Výsledky lze celkově hodnotit velmi pozitivně. Samosprávy mají zájem na zlepšování stavu krajiny a jsou ochotny se na projektech aktivně podílet. Výsledky ankety byly mimo jiné využity pro výběr nových prioritních oblastí, o čemž je více napsáno v následujícím článku.

Tímto děkujeme všem, kteří se do ankety aktivně zapojili. Pokud jste se nyní nedostali do nejužšího výběru obcí, s nimiž byla navázána spolupráce, je pravděpodobné, že se Vám v budoucnu s nabídkou spolupráce ozveme.