Začali jsme řešit nových 10 prioritních oblastí

Pokračujeme v přípravě adaptačních opatření. V rámci projektu podpořeného z Norských fondů jsme vybrali dalších 10 prioritních oblastí, pro něž zpracujeme návrh adaptačních opatření. Hlavním podkladem pro výběr byla již dříve provedená multikriteriální analýza, která byla doplněna o výsledky internetové ankety (viz výše). Vzhledem k vyšší aktivitě a připravenosti větších obcí se do popředí dostaly urbánní oblasti. Lze tak očekávat, že návrh opatření bude méně zaměřen na volnou krajinu a více bude akcentována modro-zelená infrastruktura. 
Cílem studií není v daném časovém horizontu kompletně vyřešit definované problémy a požadavky. V tuto chvíli je našim úkolem zejména rozproudit debatu o nutnosti realizace adaptačních opatření. Důležité je zapojit do procesu místní samosprávy a významné uživatele krajiny, propojit je se státními organizacemi a nastartovat spolupráci. Projekt Regionální strategie adaptačních opatření je dlouhodobý kontinuální projekt.